dimarts, 23 d’octubre de 2012

ACTIVITATS DE CANVIS D'UNITATS I NOTACIÓ CIENTÍFICA

Seguidament teniu tres activitats per tal de poder practicas els canvis d'unitats i l'ús de la notació científicaSeguidament teniu més activitats

U.D.1 EL TREBALL CIENTÍFIC

GUIÓ UD 1. EL TREBALL CIENTÍFIC


1.- El mètode científic. (1.1)
2.- La mesura. (1.2)
    2.1. Magnituds i unitats al Sistema Internacional d’unitats. (S.I.)
          2.1.1. Fonamentals
          2.1.2. Derivades
    2.3 L’exactitud de les mesures.
4.- Què és matèria? (2.1)
5.- Com es presenta la matèria (estats i canvis d’estat)? (2.2 i 2.3)
7.- Calor latent als canvis d’estat. (2.6)
8.- Lleis del Gasos (Boyle - Charles- Gay-Lussac) (2.7.)

(Els nombres entre parèntesi corresponen als apartats del llibre de text)